Příloha: Záznam z jednání – životní a úrazové pojištění
Záznam z jednání č. ....................................
Potřeby a požadavky klienta
I.Životní a úrazové pojištění

* Stvrzuji, že požadovaný rozsah pojistného krytí dalších osob odpovídá mému pojistnému zájmu.

II.Finanční situace klienta

Tato příloha je nedílnou součástí záznamu z jednání.

Klient je srozuměn s tím, že jako následek neposkytnutí kompletních informací může být rada o vhodnosti produktu neúplná.

Klient je srozuměn s tím, že vhodnost pojištění nebude po jeho sjednání posuzována.

V Hradci Králové dne: .......................................................................

................................................................
Pojišťovací zprostředkovatel

................................................................
Klient

V případě, že klient odmítne převzetí formuláře potvrdit podpisem, nebude provedena smlouva.
Originál tohoto tiskopisu zústává klientovi, kopie pojišťovacímu zprostředkovateli.

Delphis, s.r.o., Petra Jilemnického 72, 503 01 Hradec Králové, Česká republika, Telefon: +420 777 891 129 fax: +420 495 510 764 E-mail: petr.netusil@delphis.cz, IČ: 25956299. DIČ: CZ25956299. Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, Spis. značka: C 17537